Naqshe Farsh

Naqshe Farsh

۴ محصول

 • ویشا

  در مناطق مختلف ایران همواره فرشها و گلیم هایی وجود دارند که ذهنی، ذوقی و بدون استفاده از نقشه و نظمی خاص بافته میشوند، این عدم پیروی از الگوی معین و خارج از چارچوب کلاسیک باعث خلق سبکها و آثاری بینظیر و چشم نواز شده است، تا جایی که این آثار معرف سبک بافندگی برخی از این مناطق نیز شده اند. نقوش بکار رفته در این بافته ها اغلب از عناصر موجود در محیط اطراف مانند حیوانات، پرندگان، درختان و... الهام گرفته میشوند و شمایلی هندسی و ساده شده دارند که حاصل نگرش و ذهنیت بافنده میباشد، مجموعه "نقشِ فرش" بر اساس این نقوش انتزاعی شکل گرفته است. در این مجموعه سعی شده تا با نگاهی مدرن به سبک طراحی بافندگان جزئیات باز طراحی و المانهایی جدید ساخته شوند که در عین تازگی به ریشه ها نیز وفادار باشند، انتخاب رنگها بر مبنای رنگهای استفاده شده در دست بافته ها و با نیم نگاهی به سبک زندگی امروزی انجام شده و در قدم پایانی آینه بعنوان عنصر تکمیل کننده طرحها جهت نمایش انعکاسی از محیط و جریان زندگی مورد استفاده قرار گرفته است، تا شاید بتواند همچون یک دست بافته ایرانی که در آن داستانها نهفته است انعکاسی از روایت زندگی ما باشد.

  بیشتر بدانید
  ‎۴۰۰٬۰۰۰ تومان

  ناموجود

 • وارین

  در مناطق مختلف ایران همواره فرشها و گلیم هایی وجود دارند که ذهنی، ذوقی و بدون استفاده از نقشه و نظمی خاص بافته میشوند، این عدم پیروی از الگوی معین و خارج از چارچوب کلاسیک باعث خلق سبکها و آثاری بینظیر و چشم نواز شده است، تا جایی که این آثار معرف سبک بافندگی برخی از این مناطق نیز شده اند. نقوش بکار رفته در این بافته ها اغلب از عناصر موجود در محیط اطراف مانند حیوانات، پرندگان، درختان و... الهام گرفته میشوند و شمایلی هندسی و ساده شده دارند که حاصل نگرش و ذهنیت بافنده میباشد، مجموعه "نقشِ فرش" بر اساس این نقوش انتزاعی شکل گرفته است. در این مجموعه سعی شده تا با نگاهی مدرن به سبک طراحی بافندگان جزئیات باز طراحی و المانهایی جدید ساخته شوند که در عین تازگی به ریشه ها نیز وفادار باشند، انتخاب رنگها بر مبنای رنگهای استفاده شده در دست بافته ها و با نیم نگاهی به سبک زندگی امروزی انجام شده و در قدم پایانی آینه بعنوان عنصر تکمیل کننده طرحها جهت نمایش انعکاسی از محیط و جریان زندگی مورد استفاده قرار گرفته است، تا شاید بتواند همچون یک دست بافته ایرانی که در آن داستانها نهفته است انعکاسی از روایت زندگی ما باشد.

  بیشتر بدانید
  ‎۵۰۰٬۰۰۰ تومان

 • شاهسون

  در مناطق مختلف ایران همواره فرشها و گلیم هایی وجود دارند که ذهنی، ذوقی و بدون استفاده از نقشه و نظمی خاص بافته میشوند، این عدم پیروی از الگوی معین و خارج از چارچوب کلاسیک باعث خلق سبکها و آثاری بینظیر و چشم نواز شده است، تا جایی که این آثار معرف سبک بافندگی برخی از این مناطق نیز شده اند. نقوش بکار رفته در این بافته ها اغلب از عناصر موجود در محیط اطراف مانند حیوانات، پرندگان، درختان و... الهام گرفته میشوند و شمایلی هندسی و ساده شده دارند که حاصل نگرش و ذهنیت بافنده میباشد، مجموعه "نقشِ فرش" بر اساس این نقوش انتزاعی شکل گرفته است. در این مجموعه سعی شده تا با نگاهی مدرن به سبک طراحی بافندگان جزئیات باز طراحی و المانهایی جدید ساخته شوند که در عین تازگی به ریشه ها نیز وفادار باشند، انتخاب رنگها بر مبنای رنگهای استفاده شده در دست بافته ها و با نیم نگاهی به سبک زندگی امروزی انجام شده و در قدم پایانی آینه بعنوان عنصر تکمیل کننده طرحها جهت نمایش انعکاسی از محیط و جریان زندگی مورد استفاده قرار گرفته است، تا شاید بتواند همچون یک دست بافته ایرانی که در آن داستانها نهفته است انعکاسی از روایت زندگی ما باشد.

  بیشتر بدانید
  ‎۶۰۰٬۰۰۰ تومان

 • کارس

  در مناطق مختلف ایران همواره فرشها و گلیم هایی وجود دارند که ذهنی، ذوقی و بدون استفاده از نقشه و نظمی خاص بافته میشوند، این عدم پیروی از الگوی معین و خارج از چارچوب کلاسیک باعث خلق سبکها و آثاری بینظیر و چشم نواز شده است، تا جایی که این آثار معرف سبک بافندگی برخی از این مناطق نیز شده اند. نقوش بکار رفته در این بافته ها اغلب از عناصر موجود در محیط اطراف مانند حیوانات، پرندگان، درختان و... الهام گرفته میشوند و شمایلی هندسی و ساده شده دارند که حاصل نگرش و ذهنیت بافنده میباشد، مجموعه "نقشِ فرش" بر اساس این نقوش انتزاعی شکل گرفته است. در این مجموعه سعی شده تا با نگاهی مدرن به سبک طراحی بافندگان جزئیات باز طراحی و المانهایی جدید ساخته شوند که در عین تازگی به ریشه ها نیز وفادار باشند، انتخاب رنگها بر مبنای رنگهای استفاده شده در دست بافته ها و با نیم نگاهی به سبک زندگی امروزی انجام شده و در قدم پایانی آینه بعنوان عنصر تکمیل کننده طرحها جهت نمایش انعکاسی از محیط و جریان زندگی مورد استفاده قرار گرفته است، تا شاید بتواند همچون یک دست بافته ایرانی که در آن داستانها نهفته است انعکاسی از روایت زندگی ما باشد.

  بیشتر بدانید
  ‎۷۰۰٬۰۰۰ تومان

۴ محصول