مادر ما، زمین

مادر ما، زمین

در پی انقلاب صنعتی در جهان و بی ملاحظگی شرکتها و صنایع در الگوهای کاری، پنهانکاری درباره میزان آلایندگی و تاثیرات دراز مدت آن بر محیط زیست، امروز کار به جایی رسیده که فرصت چندانی برای جبران نمانده و سالهای باقی مانده برای نجات زمین -از عواقب غیر قابل بازگشت- در خوشبینانه ترین شرایط به شماره افتاده‌اند، امروز بیش از هر زمانی افزایش آگاهی عمومی و تلاش مردم برای مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن صنایع آلاینده اهمیت دارد.

ادامه
ایران زیبای ما

ایران زیبای ما

ایران کشوری پر از تنوع است و این تنوع زیباست. تنوعی که در دنیا کم نظیر است، تنوع طبیعی، تنوع فرهنگی، تنوع زبانی و... یکی از بارزترین این گوناگونی‌ها تنوع هنری در ایران است. در طول تاریخ رشته‌ها و سبک‌های مختلف هنری به کمال رسیده اند و مکاتب مختلف هنری شکل گرفته و حاصل آن هم به اشکال مختلف راه خود را در جامعه باز کرده است. این گوناگونی که ریشه در جغرافیای سیاسی ایران نیز داشت باعث میشد ایرانیان از پذیرش تفاوت‌ها هم استقبال کنند و برای آنها همیشه جایی داشته باشند.

ادامه

هنر تجلّی زیبایی روح هنرمند است

ورود جریان نوگرایی به ایران جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد. اما در مسیر این تغییر، نگاه جامعه در‌ بعضی مسائل کماکان سنتی ماند. هنر از مواردی بود که در کشمکش بین سنت و نوگرایی دچار تغییرات زیادی شد، تا جایی که برخی رشته‌های هنری به دست فراموشی سپرده شدند.

ادامه